พันธกิจอพยพชาวยิว  ในประเทศไทย

การอพยพชาวยิวกลับประเทศอิสราเอล เป็นพันธกิจของกองทุน Ebenezer Emergency Fund International ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้ช่วยเหลือ ชาวยิวกลับสู่ประเทศอิสราเอลเพื่อให้คำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์สำเร็จเป็นจริง

โครงการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมของเรา ได้ให้การสนับสนุนในทางปฏิบัติและ ปลอบประโลมผู้ที่ขัดสนและผู้ยากไร้ที่อยู่ในชุมชน สหภาพโซเวียตเดิมและในที่อื่นๆ

การรวบรวมคนยิวกลับมาใหม่เป็นการแสดงถึง พระเมตตาและพระคุณของพระเจ้าในปัจจุบันนี้       หลังจากที่ผ่านไปเกือบ  2000 ปี พระองค์ทรงกำลังนำพวกอิสราเอลกลับไปสู่ถิ่นฐานเดิมแห่งประวัติศาสตร์ของพวกเขา       ดั่งที่พระองค์ ได้ตรัสสัญญาไว้ว่า “เราจะเอาเจ้าออกมา จากท่ามกลางประชาชาติและรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ และนำเจ้าเข้ามาในแผ่นดินของเจ้าเอง”      เอเสเคียล 36:24

ในประเทศไทยนี้ เราปรารถนาที่จะหนุนใจและจัดเตรียม ผู้ที่มีหัวใจในการอธิษฐานเผื่อและสนับสนุนให้ พวกยิวกลับคืนสู่ดินแดนอิสราเอล     โดยการมีส่วนร่วมใน การสำเร็จของคำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคของเรานี้


Operation Exodus in Thailand

Operation Exodus is a ministry of Ebenezer Emergency Fund International, a Christian organisation called by God to help Jewish people return to Israel in fulfilment of Biblical prophecy.

Our humanitarian aid programme provides practical support and comfort to the poor and needy in the Jewish communities of the former Soviet Union and elsewhere.

The regathering of the Jewish people is an awesome display of God's mercy and grace in these days. After almost 2,000 years God is bringing Israel back to its historic homeland just as He promised He would: "Thus says the LORD God:.. I will take you from among the nations, and gather you out of all countries, and bring you into your own land" Ezekiel 36:24.

Across the nation of Thailand we desire to encourage and equip those who have a heart to pray for and support the return of the Jews to the Land of Israel, thereby participating in a beautiful fulfilment of biblical prophecy in our day.